Luchthavenbesluit Volkel vastgesteld

Het luchthavenbesluit Volkel is gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit treedt in werking op 1 november 2015. Het luchthavenbesluit legt het gebruik van de vliegbasis Volkel door vliegtuigen en de invloed hiervan op de omgeving vast.
Naast het vastleggen van het gebruik van militair en burger luchtverkeer formaliseert het luchthavenbesluit de geluidscontouren en de zogeheten beperkingsgebieden. Deze gebieden regelen onder andere wat de toelaatbare hoogte is voor gebouwen in de omgeving van de vliegbasis.

Geheel Niemeskant

Voor het luchthavenbesluit zijn een drietal routevarianten onderzocht voor startend luchtverkeer. Er is gekozen voor de zogeheten ‘Geheel Niemeskant’ variant. Uit onderzoek kwam naar voren dat in deze variant het aantal geluidgehinderden het sterkste afneemt. Door de keuze voor deze nieuwe variant wordt op kosten van Defensie bij een beperkt aantal woningen geluidwerende voorzieningen aangebracht. Aangezien deze woningen in een zwaarder geluidscontour vallen en daarom aanspraak kunnen maken op deze voorzieningen.

F-35

De vliegbasis Volkel is samen met de vliegbasis Leeuwarden aangewezen voor de toekomstige stationering van de F-35 jachtvliegtuigen. De in het luchthavenbesluit vastgestelde geluidsruimte is bepalend voor de hoeveelheid vliegverkeer dat van de luchthaven gebruik kan maken. Voor de F-16 en de F-35 geldt dat het gebruik binnen de vastgestelde geluidsruimte dient te blijven.

Het luchthaven besluit Volkel